onsen

08.January 2008 - kyoto


aki no kyoto wa totemo suteki!